شیخ شبلی را یکی غیبت کرد....


شیخ برای غیبت کننده یک طبق رطب فرستاد ...!!


و گفت :

شنیدم که تو عبادت خود را برای ما هدیه فرستاده ای، من نیز خواستم تلافی کنم ...