از ویژگی های دوران حکومت حضرت مهدی(عج) رواج برکت است.
علاوه بر آن که خداوند برکت را از آسمان فرو می فرستد چشمه سارها می جوشد
و زمین چند برابر محصول می دهد. درباره ی برکت محصولات روایات مختلفی آمده است:
یک دانه انار چندین نفر را سیر می کند و یک خوشه انگور را چندین نفر می خورند(و سیر می گردند).
یک کشاورز از هرمن گندم صد من محصول به دست می آورد همان گونه که خداوند فرمود:(در هر سنبلی صد دانه به عمل می آید و خداوند برای هرکس که اراده نماید زیادتر می کند.)
درختان بار می گیرند و برکت ها فراوان می گردد.
و اما درباره ی برکت در عمر و نیروی انسان ها نیز روایات مختلفی آمده است از جملخ اینکه:
مردم در سایه فرمانروایی او عمری دراز خواهند داشت به گونه ای که برای هرشخص هزار فرزند متولد می شود. توان و نیروی هریک از شیعیان حضرت برابر با نیروی چهل مرد می گردد و مؤمنان مانند پاره های آهن می گردند.

منبع:موعودنامه ص 165 و166