قرآن کتاب هدایت است وهرکس قرآن و معارف آن را سرمشق زندگی خویش قرار دهد راه نجات را پیدا کرده است وبه گفته پیامبر اسلام(ص)تمسک به این امانت بزرگ ،نجات بخش است وحتی امامان معصوم (ع)که امانت کوچک"ثقل اصغر"هستند با تمسک به قرآن حرکت میکنند.

چنانچه حضرت صاحب الزمان(عج)در هنگام ظهور اولین سخنش با مردم آیه ای از قرآن خواهد بود.

امام باقر(ع)فرمودند:قائم آل محمد(عج)وقتی قیام میکند،پشت به دیوار کعبه می دهد وسیصد وسیزده نفر از یاران خاص دورش جمع میشوندواولین سخنی که می گوید این آیه شریفه قرآن است که:

"بقیة الله خیرٌ لکم ان کنتم مومنین.ثم یقول:انا بقیة الله فی ارضه وخلیفته وحجته علیکم"

(آنچه خداوند برای شما باقی گذارده برایتان بهتر است .اگر ایمان داشته باشد.سپس می فرماید:من باقی گذارده خدا در زمین هستم وخلیفه وجانشین خداوند وحجت ودلیل خداوند برشما)